Vảy nến thể mảng là gì? Vảy nến được chia làm rất nhiều thể khác nhau, tổn thương nhỏ như giọt nước gọi là vảy nến thể giọt, tổn thương to hơn như đồng tiền, to hơn nữa thành các mảng liên kết với nhau thì tạo thành vảy nến thể mảng,...